Разисквания
171 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси - 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Нова програма за европейската политика за защита на потребителите (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Правоприлагане, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Общинските жилища в Европейския съюз (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Образователна и професионална мобилност на жените в ЕС (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация