Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου, σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων (C 293/12 και C 594/12) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών - Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας - Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας - Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
html 
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου