Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
html 
Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013
html 
Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013
html 
Κράτος δικαίου και ελευθερία στην Βουλγαρία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
html 
Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013
html 
Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013
html 
Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013
html 
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου