Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
html 
Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
html 
Η κατάσταση στη Βουλγαρία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
html 
Η κατάσταση στη Βουλγαρία (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
html 
Προαγωγή και προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων (A7-0203/2013 - Laima Liucija Andrikienė)
P7_CRE-REV(2013)06-13
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013
html 
Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Επιτήρηση από τις ΗΠΑ των πολιτών της ΕΕ μέσω του διαδικτύου (πρόγραμμα NSA PRISM) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου