Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Το ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση πόρων από εγκληματικές δραστηριότητες (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Η κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου