Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης και θέσπιση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
html 
Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
html 
Μόνιμο ενωσιακό πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013
html 
Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Πέμπτη 18 Απριλίου 2013
html 
Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Πέμπτη 18 Απριλίου 2013
html 
Απαλλαγή 2011: Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
html 
Απαλλαγή 2011: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
html 
Δημιουργία μηχανισμού παροχής οικονομικής στήριξης σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
html 
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2011 (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
html 
Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των κουπονιών (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου