Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
html 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
ΕΕ/ΑΚΕ Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης: εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Πιστωτικά ιδρύματα και προληπτική εποπτεία (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Skagerrak (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου