Συζητήσεις
171 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Εμπόριο και τις επενδύσεις, μοχλοί ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013
html 
Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013
html 
Ενισχύοντας τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
html 
Ενισχύοντας τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
html 
Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
html 
Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου