Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Възлагане на договори за концесия - Обществени поръчки - Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Мед (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-13
понеделник, 13 януари 2014 г.
html 
Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2014)01-13
понеделник, 13 януари 2014 г.
html 
Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот (A7-0425/2013 - João Ferreira) (гласуване)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Изменение на някои директиви по отношение на най-отдалечените френски региони, и по-специално Майот (A7-0405/2013 - David Casa)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Екоиновации - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация