Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Обща организация на пазарите на селскостопански продукти - Директни плащания в полза на селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП - Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на селските райони (разискване)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Общоприложими разпоредби за европейските фондове (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (гласуване)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година: целия текст
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Mобилизиране на инструмента за гъвкавост — финансиране на програмите на структурните фондове за Кипър (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Коригиращ бюджет № 9/2013 г.: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на Румъния (суша и горски пожари през 2012 г. ) и на Германия, Австрия и Чешката република (наводнения през май и юни 2013 г.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС — суша и горски пожари в Румъния и наводнения в Германия, Австрия и Чешката република (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Мобилизиране на инструмента за гъвкавост с цел допълване на финансирането в общия бюджет на ЕС за 2013 г. за финансиране на Европейския социален фонд с оглед увеличаване на средствата за Франция, Италия и Испания (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Европейски системи за спътникова навигация (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Макрофинансова помощ за Йордания (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсорите на наркотични вещества (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация