Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Общоприложими разпоредби за европейските фондове (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Европейски социален фонд (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Европейски фонд за регионално развитие и цел "Инвестиции за растеж и работни места" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Европейски фонд за регионално развитие и цел "Европейско териториално сътрудничество" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Кохезионен фонд (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Европейска група за териториално сътрудничество (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация