Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Основни информационни документи за инвестиционни продукти (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Обща организация на пазарите на селскостопански продукти (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Директни плащания в полза на селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на селските райони (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност и относно правилата за освобождаване от задължение за някои държави членки (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Финансови средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския социален фонд (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. - Междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (разискване)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. - Междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация