Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Τροποποίηση της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 2004/162/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Τροποποίηση του Κανονισμού όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014: τεχνικές προσαρμογές όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και την κοινή επιχείρηση Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Μέλι (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Η αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό - Διατήρηση των αποθεμάτων λαβρακιού (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014
html 
Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου