Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Δημόσιες συμβάσεις (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου