Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Λογαριασμοί πληρωμών (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. .../... της 28.8.2013 για τη θέσπιση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου