Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βίλνιους και το μέλλον της εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πολιτική Πράσινης Υποδομής (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Έκκληση για μια μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη δράσης κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου