Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία ΕΕ-Γαλλίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συντονισμός των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός σταθερότητας (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου