Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ +) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πολιτική Πράσινης Υποδομής (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πρωτόκολλο συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Σύμβαση της ΔΟΕ για την ασφάλεια κατά τη χρησιμοποίηση χημικών προϊόντων στην εργασία (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου