Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ-ΗΠΑ (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Σερβίας (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Γενετικοί πόροι (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα κατά τα έτη 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου