Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα δράσης για τη φορολογία (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα δράσης για τα τελωνεία (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Aσφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόοδος της αναπτυξιακής ατζέντα της Ντόχα (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020: Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου