Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων - Άμεσες ενισχύσεις στούς γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (ψηφοφορία)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας - χρηματοδότηση των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές το 2012) και για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013). (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - ξηρασία και δασικές πυρκαγιές στη Ρουμανία και πλημμύρες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου