Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2013 - Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013 (ΣΔΠ 2 α) - ενίσχυση των πληρωμών ανά τομέα του ΠΔΠ και έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - οικοδομικά υλικά από την Ισπανία) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου