Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Αγροτικές και αλιευτικές στατιστικές (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Προστασία και χρήση των διαμεθοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας για το έργο ITER (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας - Ταμείο Συνοχής - Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου