Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Καλλιέργεια κηπευτικών (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού - Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού σχετικά με τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου