Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2014
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 - όλα τα τμήματα (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Γνώσεις για τη θάλασσα 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (B7-0482/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012 (B7-0484/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου