Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/025 IT/Λομβαρδία - Ιταλία (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili από την lταλία (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Διαφθορά στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Μακρόπνοος σχεδιασμός πολιτικής: δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και απασχόληση (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Kατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Πρωτόκολλο ΕΕ/Μαυριτανίας για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Φυλοκτονία: οι απολεσθείσες γυναίκες; (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Δημοσιονομικοί περιορισμοί για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου