Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Συνολική αλιευτική στρατηγική της Ένωσης στην περιοχή του Ειρηνικού (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Περιορισμοί στην αλιεία και τα χωρικά ύδατα στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο – τρόποι επίλυσης διενέξεων (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
html 
Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα το 2012 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013
html 
Πρωτόκολλο ΕΕ/Μαυριτανίας για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P7_CRE-REV(2013)10-07
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013
html 
Διαφθορά στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013
html 
Δημοσιονομικοί περιορισμοί για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013
html 
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου