Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής όσον αφορά τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης νωπού, διατηρημένου σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένου κρέατος χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Σύσταση απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 4 του Κανονισμού, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) .../... της 28.8.2013 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Σύσταση απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού, για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων επί του σχεδίου κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό, ιδίως, τον καθορισμό των ποσοτήτων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που θα εκπλειστηριαστούν κατά την περίοδο 2013-2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Η κατάσταση στην Ουκρανία (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Η κατάσταση στη Συρία (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Η κατάσταση στην Αίγυπτο (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Έκθεση προόδου του 2013 για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Έκθεση προόδου του 2013 για την ΠΓΔΜ (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου