Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalendar sjednica Parlamenta za 2015. godinu
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Stavljanje izvan snage Odluke Vijeća 2007/124/EZ, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Obnova Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Apoeni i tehnički parametri kovanica eura namijenjenih za stavljanje u optjecaj (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Budućnost odnosa EU-a i ASEAN-a (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Tahografi i socijalno zakonodavstvo u vezi s cestovnim prometom (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Dodjela ugovora o koncesiji (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Javna nabava (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Javna nabava subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Pristup robe i usluga tržištima javne nabave (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest