Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Instrument financiranja za promicanje demokracije i ljudskih prava diljem svijeta (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Uspostava financijskog instrumenta za razvojnu suradnju (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Europski fond za prilagodbe globalizaciji (2014. − 2020.) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Sustav za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Ljudska prava u svijetu u 2012. godinu i politika Europske unije na tu temu (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Proizvodnja mlijeka u planinskim područjima, zapostavljenim područjima i najudaljenijim regijama (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Ostvarivanje otpornosti i smanjenje rizika od katastrofa u zemljama u razvoju (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Žene s invaliditetom (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest