Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Europski akcijski plan za maloprodajni sektor u korist svih sudionika (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Ustavni problemi višerazinskog upravljanja u EU-u (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Opće carinske povlastice (GSP+) (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Politika o zelenoj infrastrukturi (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Mehanizam civilne zaštite Unije (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Uspostava Programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. - 2020. (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka: protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinosi (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Konvencija Međunarodne organizacija rada o sigurnosti pri korištenju kemikalija na radnom mjestu (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest