Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Europski fond za prilagodbe globalizaciji − zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Proizvodnja i stavljanje na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Srbije (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Genetski resursi (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2012. (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Jednakost žena i muškaraca u 2012. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Javni pristup dokumentima 2011. — 2013. (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest