Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kriteriji na temelju kojih se određuje kada oporabljeni papir prestaje biti otpad u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ o otpadu
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Rodni aspekti europskog okvira za nacionalne strategije integracije Roma (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Razvoj i „izgradnja države” u Južnom Sudanu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Volontiranje i volonterska aktivnost u Europi (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Zajednička ribarstvena politika - Zajedničko uređenje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedjeljak, 9. prosinca 2013.
html 
Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama - Stanje ribolovnih resursa skuše u sjeveroistočnom Atlantiku (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedjeljak, 9. prosinca 2013.
html 
Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka: protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinosi (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedjeljak, 9. prosinca 2013.
html 
Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka: protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinosi (rasprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedjeljak, 9. prosinca 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest