Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Treće zemlje i organizacije s kojima Europol sklapa sporazume (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Pravni okvir za Europski konzorcij istraživačke infrastrukture (ERIC) (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Zajedničke odredbe o Europskim fondovima (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Europski socijalni fond (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Europska teritorijalna suradnja” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Kohezijski fond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest