Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Navodni prijevoz i nezakonito pritvaranje zatvorenika u europskim zemljama od strane CIA-e (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
P7_CRE-PROV(2013)10-10
Četvrtak, 10. listopada 2013.
html 
Jačanje prekogranične suradnje na provedbi zakona u EU-u (B7-0433/2013)
P7_CRE-PROV(2013)10-10
Četvrtak, 10. listopada 2013.
html 
Diskriminacija na temelju kaste (B7-0434/2013)
P7_CRE-PROV(2013)10-10
Četvrtak, 10. listopada 2013.
html 
Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
P7_CRE-PROV(2013)10-10
Četvrtak, 10. listopada 2013.
html 
Priznavanje stručnih kvalifikacija i administrativna suradnja putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta i ESB-a o suradnji na postupcima povezanim s jedinstvenim nadzornim mehanizmom (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
Broj i brojčana snaga međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima, izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i izaslanstava u multilateralnim parlamentarnim skupštinama
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
Razrješnica 2011.: Europsko vijeće i Vijeće (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
Rekreacijska plovila i osobna plovila na vodomlazni pogon (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest