Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai - Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas - Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas - Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (balsavimas)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
2014 m. biudžeto sudarymo procedūra: bendras tekstas
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Lankstumo priemonės mobilizavimas. Kiprui skirtų struktūrinių fondų programų finansavimas (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 9/2013 projektas. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai (sausra ir miškų gaisrai 2012 m.) ir Vokietijai, Austrijai ir Čekijai (potvyniai 2013 m. gegužės ir birželio mėn.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Sausra ir miškų gaisrai Rumunijoje, potvyniai Vokietijoje, Austrijoje ir Čekijoje (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Lankstumo priemonės mobilizavimas Europos Sąjungos bendrajame biudžete numatytam 2013 finansinių metų Europos socialinio fondo finansavimui papildyti, siekiant padidinti asignavimus Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos palydovinės navigacijos sistemos (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Makrofinansinė parama Jordanijai (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
ES ir Rusijos susitarimas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas