Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Trečiosios valstybės ir organizacijos, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo Bendrijos teisinis pagrindas (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos socialinis fondas (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos regioninės plėtros fondas ir investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos regioninės plėtros fondas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Sanglaudos fondas (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyra (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas