Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Споразумение между ЕС и Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните междупарламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (B7-0240/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Предоставяне на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“ (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Флуорсъдържащи парникови газове (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Свободно движение на работници (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация