Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Финансирането на европейските политически партии (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Инвазивни чужди видове (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Правото на разследване на Европейския парламент (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Отношенията между Европейския парламент и националните парламенти (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация