Разисквания
1 944 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Европейски фонд за регионално развитие и цел "Европейско териториално сътрудничество" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Кохезионен фонд (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Европейска група за териториално сътрудничество (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Основни информационни документи за инвестиционни продукти (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Обща организация на пазарите на селскостопански продукти (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Директни плащания в полза на селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на селските райони (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
сряда, 20 ноември 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация