Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Πρόγραμμα Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Αξιολόγηση της δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και το κράτος δικαίου (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου