Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (αρμοδιότήτες κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ-ΗΠΑ (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου