Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Γενετικοί πόροι (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Κατάσταση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου