Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ) (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Προσαρμογή νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Διιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Oskar HERICS (Αυστρία) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού σχετικά με τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Κοινοτικό σήμα (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου