Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού – μελλοντικές προοπτικές (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου