Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Θέσπιση περιορισμών εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου