Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Δημόσιες συμβάσεις (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Μέλι (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου