Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2012 και η πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ανθεκτικότητα και μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Γυναίκες με αναπηρία (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου