Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/011 DL/Vestas από τη Δανία) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Διαπραγματεύσεις για μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Καναδά (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης για τα μη πιστωτικά ιδρύματα (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Η διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Υπολογιστικό νέφος (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Έκθεση αξιολόγησης του BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου