Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου